Tel: +420 389 009 192

WWW.STK-CB.CZ   

   Poslední       aktualizace 31.12.2020

STK-CB

  Nabídka  

Home

Kontakt

Služby

Ceník

Mapa

Novinky

Firma

STK Info

Informace

 

 E-Mail

 stk@stkcb.cz

Tel:
+420 389 009 192

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY STK
Vážení zákazníci,

 

dnem 1.7.2001 vstupuje v platnost nový zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č.307/1999Sb. (dále jen „zákon“), který přináší kromě jiných změn i změny týkající se přímo pravidelných  a opakovaných technických prohlídek, o kterých je dle našeho názoru nutné Vás informovat.  

O jaké změny z  „ pohledu motoristy“ se tedy v případě provádění technických prohlídek jedná ?

1.       Od 1.7.2001 je dle §46 odst. 1  zákona provozovatel motorového vozidla povinen předložit před zahájením pravidelné ( nebo opakované) technické  prohlídky na stanici technické kontroly (dále jen STK)  i protokol o měření emisí  s kladným výsledkem měření emisí 

K dosud předkládaným  dokladům kterými jsou :

Technický průkaz vozidla,  osvědčení o technickém průkazu vozidla a osvědčení  o měření emisí se  tedy podle nové legislativy musí předložit i  protokol o měření emisí. I nadále platí, že kladný výsledek měření emisí musí být současně  potvrzen i  řádně perforovanou kontrolní nálepkou za měření emisí  vylepenou na zadní registrační (státní poznávací) značce.   Osvědčení o měření emisí a protokol o měření emisí se samozřejmě předkládá před pravidelnou nebo opakovanou technickou prohlídkou na STK v případě,  že se na  motorové vozidlo vztahuje povinnost  podrobit  se pravidelnému měření  emisí  dle §41 zákona.

 

2.      Zákon přináší výraznou změnu v délce technické způsobilosti vozidla k provozu po zjištění závady typu „B“.Od 1.7.2001 je vozidlo, na němž byla při pravidelné technické prohlídce zjištěna závada typu „B“  technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30ti dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky vozidla v technickém průkazu vozidla (§51 odst.1 zákona). Od uvedeného data již tedy neplatí  tzv. „dočasná technická  způsobilost  vozidla k provozu“ v trvání tří  měsíců, ale pouze v trvání 30ti dnů!     Nadále zůstává v platnosti, že provozovatel vozidla je povinen ve lhůtě výše uvedených 30ti dnů přistavit  vozidlo s  odstraněnou vážnou závadou té stanici technické kontroly, která zjistila  tuto vážnou závadu, k provedení prohlídky způsobu odstranění vážné závady (opakované technické prohlídky).

Na STK jsou i nadále zjištěné závady zařazovány podle své závažnosti do následujících stupňů (typů):

1.          LEHKÁ  ZÁVADA                             označení na protokolu o technické prohlídce             „A“

2.          VÁŽNÁ ZÁVADA                              označení na protokolu o technické prohlídce             „B“

3.          NEBEZPEČNÁ ZÁVADA                označení na protokolu o technické prohlídce             „C“

 

3.      Pokud je při pravidelné technické prohlídce zjištěna závada typu „B“ a ta samá závada typu „B“ je  zjištěna i při následně prováděné opakované technické prohlídce (závada typu „B“ nebyla odstraněna), je vozidlo dle §51  odst. 3) zákona technicky nezpůsobilé k provozu           a nesmí být  v provozu používáno! Po 1.7.2001 již tedy není možné spoléhat  při  opakovaném zjištění  jedné a té samé  závady typu  „B“ na „dočasnou technickou způsobilost vozidla k provozu v trvání tří měsíců“, jelikož zákon v  těchto případech hodnotí vozidla jako technicky nezpůsobilá k provozu.

V případě, že provozovatel vozidla nepřistaví do 30ti dnů ode dne provedení technické prohlídky, při které byla zjištěna závada typu „B“ toto vozidlo k provedení „opakované“ technické prohlídky, stává se vozidlo ze zákona technicky nezpůsobilé k provozu  a nesmí být k provozu používáno (§51 odst.3).

Zákon upravuje i další  oblasti spojené s provozování  vozidel jako např. registraci vozidel, provádění změn  údajů v registru vozidel, způsob  vyřazení vozidla z registru vozidel atd., ve kterých stanovuje některé lhůty a povinnosti  pro provozovatele vozidel. Z výše uvedených důvodů se domníváme,  že je  vhodné se s tímto zákonem seznámit podrobněji.

 

Kde je možné se seznámit se zněním celého zákona?

Vlastní zákon  vyšel dne 19.2.2001 ve Sbírce zákonů České republiky částce 21.  Znění zákona je také dostupné  na  následujících internetových stránkách: www.usmd.cz  pod odkazem: „Nová stránka- legislativa“.